کمیته علمی کنفرانس

رییس کنفرانس

دکترمحمدرضا حمیدی زاده

 

دکتر علی اکبر عرب مازار

 

دکترابوالقاسم نادری

 

دکتر محسن نظری

 

دکتر فتح الله تاری

 

دکترحمیدناظمان

 

دکتر علیرضا علی احمدی

 

دکتر سعید میرزامحمدی

 

خانم دکتر منیژه قره چه

 

دکتر اسدالله کردنائیج

 

دکتر محمد حسن زاده

 

دکتر سعید اردکانی

 

دکترابوالقاسم ابراهیمی

 

خانم دکتر آذر کفاش پور

 

دکتر محمد تقی امینی

 

دکتر رضا رسولی

 

دکتر صفر فضلی

خانم دکتر سارا دودانگه